Novo Nordisk – Biopharm

ØGET PRODUKTIVITET MED NYT LEDELSESSYSTEM

Vi oplever i dag en meget mere empowered organisation, hvor de enkelte medarbejder i alle faggrupper selvstændigt driver forbedringer.

Jeg har oplevet et meget professionelt forløb med Copenhagen Impact og personligt haft megen værdi, samt set min ledergruppe vokse og udvikle sig gennem daglige coach seancer i en venskabelig og vedholdende atmosfære.

Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til Copenhagen Impact.

Director Lars Juul, Novo Nordisk

Ved en af Novo Nordisk store pakkerier blev det besluttet at øge produktiviteten igennem et ambitiøst lederudviklingsprogram med det formål at gøre lederne i stand til at prioritere og udnytte ressourcerne optimalt. Det bad de Copenhagen Impact hjælpe dem med.
I tæt samarbejde med Novo Nordisk egne ressourcer gennemførte Copenhagen Impact et fem måneders projektforløb med involvering af fem ledere og ca. 100 medarbejdere, som har ansvaret for seks produktionslinjer og mere end 20 produktvarianter.

Omdrejningspunktet i lederudviklingen bestod af træning ved workshops samt ugentlig ledelsescoaching. Ved workshops blev lederne trænet i operationelle metoder og udviklede sammen med Copenhagen Impact de nødvendige værktøjer, såsom KPI tavler til synliggørelse af udfordringerne og løbende driftsopfølgning, problemløsningsværktøjer m.v. Dette arbejde blev understøttet med to ugentlige coachingseancer á fire timer i fem måneder til hver af de fem ledere. Fokus i coachingen var den daglige styring af den enkelte leders driftsopgaver, facilitering af tavlemøder, daglig prioritering og opfølgning, problemløsning, roller og ansvar samt medarbejderinvolvering i nævnte discipliner.

Der blev gennemført mange forandringer i perioden. Blandt de direkte resultater fra projektet kan nævnes følgende:

– Overall Equipment Efficiency (udnyttelse af produktionsapparatet) blev forbedret fra 24% til 48%.

– Bedre KPI tavler med mulighed for at se problemer hurtigere, agere proaktivt og følge op på igangsatte aktioner.

– En mere synlig ledelse, der coacher og udvikler sine medarbejdere.

– Højere grad af ”empowerment” blandt medarbejderne og dermed et kompetenceløft af hele organisationen.

– En ledelse, der trækker i samme retning, taler samme sprog og har samme daglige prioriteter på tværs af produktion og supportenheder.